سپاسگزارم از سایت وزین شما
متاسفانه هنوز علم دقیقا بیماری کرونا را شناسایی نکرده است و برای مثال در حالی که در ماههای اولیه بیماری تصور میشد تماس دست باعث انتقال بیماری می شود در نهایت موضوع توسط سازمان بهداشت جهانی رد شد.
پیشنهاد من برای کوهنوردی ایمن، تردد در جاده ها با اتومبیل شخصی تا مبدا مسیرهای کوهنوردی و سپس صعود با تعداد نفرات بین ۴ تا ۱۰ نفر ضمن حفظ فاصله اجتماعی تیم در حال صعود است.
توجه داشته باشیم صعود در فضای باز به شرط رعایت ضوابط مذکور ایمن است و امیدوارم نگاه متولیان کرونا به ورزش کوهنوردی تخصصی تر شود. متاسفانه الان تورهایی که گردشگران را با اتوبوس در یک فضای بسته خطرناک به برنامه می برند مجاز هستند اما کوهنوردان برای تردد با ماشین شخصی منع می شوند.